Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

[Konkurs 2]
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia
SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, nauki socjologiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne;
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych) z zakresu nauk socjologicznych, które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie (o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW);
 • uzyskanie w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych za publikacje naukowe co najmniej 240 punktów (zgodnie z punktacją przewidzianą w obowiązujących przepisach);
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w kształceniu studentów.

Zakres obowiązków

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW;
 • kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV;
 • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym wykaz publikacji naukowych wraz z liczbą punktów;
 • potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska.
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;
 • oświadczenie kandydata lub kopia zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 4, pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa