Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

[Konkurs 6]
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW;
 • uzyskanie (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego w SGGW (Minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta wynosi 80 pkt);
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Zakres obowiązków

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW;
 • kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW);
 • życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV;
 • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW);
 • kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika;
 • wykaz prac opublikowanych wraz z punktacją i dorobku naukowego;
 • potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego finansowanego w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe lub instytucje krajowe, lub pozyskane za pośrednictwem SGGW;
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;
 • oświadczenie lub kopia zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego;
 • deklaracja kandydata/kandydatki w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) w przypadku jego zatrudnienia w SGGW.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 4, pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa