Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • minimum 10-letni staż pracy zawodowej w zakresie planowania przestrzennego
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1 – CAE
 • udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1
 • uprawnienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa, planów ogólnych gminy oraz planów miejscowych wraz z wykazaniem się, że kandydat sporządził min. 1 akt prawa miejscowego w przeciągu ostatnich 5 lat dla miasta powyżej 500 tys. mieszkańców oraz min. jedną strategię rozwoju w przeciągu ostatnich 5 lat dla miasta powyżej 10 tys. mieszkańców
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego – publikacja w roku kalendarzowym 2023 min. jednego artykułu w czasopiśmie za minimum 70 pkt z listy MNiSW - indeksowane w bazie SCOPUS i Web of Science,
 • udokumentowane umiejętności komputerowe z zakresu EPP GIS
 • udział wraz z wystąpieniem w min. 2 międzynarodowych konferencjach naukowych w 2023 r.
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia

Mile widziane

 • udokumentowana wiedza dotycząca europejskich sieci ekologicznych
 • odbycie Służby Przygotowawczej w samorządzie terytorialnym
 • wpis na listę członków Okręgowej Izby Architektów
 • członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym zrzeszającym urbanistów i planistów
 • doświadczenie naukowo – badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej: prowadzenie grup projektowych i ćwiczeniowych w języku polskim lub angielskim
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków projektów badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych i zagranicznych
 • doświadczenie w pracy w zespole oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i uczelniami zagranicznymi
 • znajomość oprogramowania MS Office, oraz oprogramowania graficznego i specjalistycznego: AutoCAD, Bentley, GIS
 • wskazanie dyscypliny architektura i urbanistyka jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności
 • oświadczenie o uzupełnieniu kursu pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia lub zaświadczenie o ukończeniu go
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy

Załączniki