Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Płock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy badawczej (publikacje naukowe z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, projekty) oraz dydaktycznej. Przyszłe wymagania na stanowisku adiunkta to: prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami kierunku ekonomia (finanse przedsiębiorstw, zaawansowane finanse przedsiębiorstw, rachunkowość), prowadzenie badań w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych, wspieranie działalności organizacyjnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (specjalność: zarządzanie w ochronie zdrowia)
 • Udokumentowany udział w projekcie naukowym
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych
 • Znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora PW Filia w Płocku
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie stopnia doktora
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy