Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Płock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego). Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy badawczej (publikacje naukowe) oraz dydaktycznej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi. Przyszłe wymagania na stanowisku adiunkta to: prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami kierunku ekonomia (innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, biznes plan, metody oceny projektów gospodarczych, internacjonalizacja przedsiębiorstw), prowadzenie badań w obszarze ekonomii i finansów, publikowanie artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych, wspieranie działalności organizacyjnej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dorobek publikacyjny w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Umiejętność aplikowania o granty badawcze ze źródeł zewnętrznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych
 • Znajomość zagadnień z obszaru finansów i przedsiębiorczości

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora PW Filia w Płocku
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Warszawska,
  Biuro Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  ul. Łukasiewicza 17/109
  09-400 Płock