Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Celem pracownika jest zbadanie możliwości syntezy, metodą sonochemiczną, nanostruktur zawierających jednocześnie SnS oraz SnS2. Dotychczasowe prace pozwoliły określić wpływ warunków syntezy sonochemicznej na właściwości otrzymywanych proszków siarczków cyny, SnS bądź SnS2 o krystalitach 2-5 nm. Celem obecnego projektu jest otrzymanie nanostruktur zawierających oba te związki jednocześnie. W tym celu planuje się wykonać syntezy z użyciem mieszaniny chlorków cyny(II) i cyny(IV), jak również z wykorzystaniem jednego z nich oraz wcześniej przygotowanych struktur odpowiedniego siarczku. Mieszane struktury mogą wykazywać unikalne właściwości morfologiczne i optyczne. Wszystkie próbki zostaną scharakteryzowane zaawansowanymi metodami badawczymi: XRD, XPS, FT-IR, spektroskopią Ramana, STEM i HRTEM, UV-Vis (metoda Tauca). Otrzymane związki zostaną użyte jako foto- i sonokatalizatory w procesie degradacji wybranych związków organicznych oraz porównane z pojedynczymi nanostrukturami.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżynierii chemicznej, nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • - badania fizykochemiczne półprzewodników nieorganicznych
 • - modelowanie matematyczne z udziałem obliczeń komputerowych
 • - synteza materiałów nieorganicznych
 • - przeprowadzanie eksperymentów katalitycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.