Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta krajobrazu, stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, specjalność architektura krajobrazu (SGGW)
 • zainteresowania naukowe dotyczące projektowania, urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz kształtowania i ochrony krajobrazu i środowiska w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych oraz zdolności do ich rozwijania
 • kierowanie projektem badawczym lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania
 • ukończenie przynajmniej trzech staży naukowo-dydaktycznych
 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu; kształtowanie i ochrona krajobrazu i środowiska
 • promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (przynajmniej 15) z zakresu projektowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu lub kształtowania i ochrony krajobrazu i środowiska
 • nagrody lub wyróżnienia będące potwierdzeniem osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, udział w konferencjach oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wysoka sprawność posługiwania się oprogramowaniem graficznym np. AutoCAD, SketchUP + VRay, Photoshop, Illustrator, InDesign, Inkscape, Corel, Gimp oraz QGIS, ArcGIS

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe (projektowe i eksperckie) z zakresu kształtowania i urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dyscyplina pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • powadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • - oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki