Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin (1) nauk o Ziemi i środowisku, (2) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, (3) architektura i urbanistyka, (4) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz tytuł magistra/magistra inżyniera uzyskany na kierunku geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu
 • doświadczenie naukowe z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: geografii fizycznej, przyrodniczych podstaw gospodarowania, przyrodniczych podstaw projektowania, fizjografii, ochrony i kształtowania środowiska, z projektowania w zakresie prowadzenia analiz przedprojektowych
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci recenzowanych artykułów naukowych (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection)
 • posiada umiejętność posługiwania się oprogramowaniem ArcGIS/Q-GIS

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dyscyplina pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • powadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki