Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa o pracę (24 miesiące)
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Leki przeciwnowotworowe wprowadzone kilkadziesiąt lat temu są nadal w powszechnym użyciu pomimo skutków ubocznych terapii z ich udziałem. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie systemów dostarczania leków (DDS) opartych na nanonośnikach, które sprzyjają akumulacji leków jedynie w komórkach nowotworowych. Pomimo zainteresowania badaczy stworzeniem układów nanomateriał−lek, jedynie niewielki ich odsetek przeszedł pomyślnie badania kliniczne.
Celem projektu jest opracowanie platformy innowacyjnych metodyk analitycznych do charakterystyki DDS opartych o nanocząstki złota i cisplatynę, ich tworzenia, zmian w surowicy krwi, pobierania i rozmieszczenia w trójwymiarowym modelu komórkowym (3D), aż po zbadanie zmian komórkowych. Do osiągnięcia tego celu podstawą będzie wykorzystanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie.
Zadania PostDoca: opracowanie metod badania DDS; analiza otrzymanych wyników; przygotowanie trzech publikacji naukowych w czasopismach JCR.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • • badania nanomateriałów i/lub leków
 • • badania z wykorzystaniem technik spektrometrii mas lub technik rozdzielania (mile widziane doświadczenie w wykorzystaniu technik łączonych)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana Wydziału Chemicznego
  ul. Noakowskiego 3 pok. 162
  00-664 Warszawa
  tel.: (+48 22) 234-7507