Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 30.2024.IEAK.WNHP.AH z dnia 25.03.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o kulturze i religii
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 25.04.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora/doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia/nauki o kulturze i religii (w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej) lub odpowiedników zagranicznych, ewentualnie w zakresie kulturoznawstwa i socjologii, jeżeli osoba kandydująca ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej (lub odpowiedników zagranicznych).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, w tym w języku angielskim.
 • Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych w rozumieniu antropologicznym.
 • Naukowe doświadczenie międzynarodowe udokumentowane m.in. aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, pobytem na stażach naukowych lub pracą w konsorcjach międzynarodowych.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane m.in. publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach lub wydawnictwach o charakterze międzynarodowym.
 • Doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi.
 • Obszar terytorialny i zakres tematyczny dotychczasowych i/lub planowanych badań wykraczający poza kontekst polski jako ważny atut, ale nie wymóg bezwzględny.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie antropologicznych badań naukowych o charakterze etnograficznym i upowszechnianie ich wyników m.in. w formie referatów, wykładów, publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, w tym w kontekstach międzynarodowych.
 • Składanie wniosków grantowych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania naukowo-badawcze.
 • Wypełnianie pensum dydaktycznego.
 • Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez Dyrektora IEAK.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora/doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.30.IEAK.WNHP”.