Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Zakład Studiów Azjatyckich
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6.300zł - 8.300zł brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie.
Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.
Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 900 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie Nauk o kulturze i religii (Japonia lub Korea) - dopuszcza się kandydatów(tki) na ostatnich etapach przewodu doktorskiego (stopień do uzyskania najpóźniej na dzień 30 czerwca 2025 r.), w takim przypadku zatrudnienie będzie na stanowisku asystenckim do czasu otrzymania stopnia naukowego doktora;
 • Doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych powyżej 1 roku;
 • Doświadczenia w aktywnym udziale w konferencjach naukowych;
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze badań kultury japońskiej lub koreańskiej;
 • Biegłej znajomości języka polskiego;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego;
 • Biegłej znajomości języka japońskiego lub koreańskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Mile widziane

 • Doświadczenie zdobyte podczas pracy w obszarze biznesowym
 • co najmniej 6 miesięczny pobyt edukacyjno-naukowy w kraju wschodnioazjatyckim

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z Japonią lub Koreą;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Zaangażowanie organizacyjne w pionie dydaktycznym i/lub badawczym w szczególności na rzecz Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie;
 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, publikowanie ich wyników;
 • Rozwój zawodowy w obszarze dydaktycznym i badawczym;
 • Aktywny wkład w rozwój środowiska studiów azjatyckich, popularyzacja wiedzy.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (pensum 360 godzin dydaktycznych);
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 6.300zł - 8.300zł brutto (Jeśli zatrudnienie będzie na stanowisku Asystenta(tki) - wynagrodzenie będzie się mieścić w przedziale 4.600zł - 5.700 zł brutto);
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora (lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania) lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • List motywacyjny.

Weź udział w rekrutacji