Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Klinika Ortopedii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Miejsce: Otwock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.)

Nasze wymagania

 • 1. stopień dr n. med.
 • 2. specjalizacja w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 3. prawo wykonywania zawodu lekarza

Zakres obowiązków

 • 1. Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP
 • 2. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
 • 3. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez publikowanie wyników oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • 4. Podnoszenie swoich kwalifikacji
 • 5. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP,
 • 6. Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP”
 • 7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego
 • 8. Udział w pracach i programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego CMKP,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem
 • 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • 3. Kopie dyplomów, kopię prawa wykonywania zawodu
 • 4. Informację o dorobku dydaktycznym i naukowym
 • 5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu.
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 • 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w CMKP”

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Dział Spraw Osobowych i Płac
  ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”

  do dnia 27.04.2024 r. (decyduje data wpływu do CMKP).
  Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.