Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum Zaawansowanych Technologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
 • Wynagrodzenie: od 6840,10 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM (Blok B-Laboratorium Materiałów 2D w grupie badawczej prof. wiz. dr Artura Ciesielskiego)

Research position of Assistant Professor located at the Center for Advanced Technology (Building B – 2D Materials Laboratory under supervision of prof. Artur Ciesielski)

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. z późn. zm.) oraz spełniające następujące wymagania: 1. Stopień doktora nauk chemicznych lub nauk pokrewnych 2. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie chemii materiałowej 3. Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych 4. Doświadczenie w realizacji zadań badawczych w ramach projektów finansowanych przez NCN i/lub NCBR 5. Dorobek publikacyjny w zakresie nauk chemicznych, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach 6. Przynajmniej 3 miesięczny staż zagraniczny w renomowanej jednostce naukowej 7. Znajomością technik analitycznych służących do analizy próbek stałych m.in.: -spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM-EDX). 8. Umiejętność przygotowywania układów do magazynowania energii (superkondensatory, baterie), badania w układach dwu- i trójelektrodowych. 9. Umiejętność obsługi potencjostatu (woltamperometria cykliczna, techniki galwanostatyczne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna). 10. Doświadczeniem oraz ogólną wiedzą z chemii materiałowej 11. Znajomością edytorów tekstu, edytorów graficznych oraz specjalistycznych programów do obróbki danych (Microsoft Office, Photoshop, EndNote, MestreNova, Origin, Chem Draw) 12. Biegłą znajomością języka polskiego 13. Biegłą znajomością języka angielskiego
 • The competition is open to individuals who meet the requirements specified in Article 113 of the Law on Higher Education and Science of 20 July (Journal of Laws of 2023, item 742 consolidated text with modifications; Polish: Dziennik Ustaw 2023 poz.742 t.j. z późn. zm.) and who meet the following requirements: 1. PhD degree in chemical sciences 2. Documented scientific record in materials chemistry 3. Experience in the preparation of the grant applications 4. Experience in working on the grants financed by NCN and/or NCBiR 5. Experience in the preparation of the scientific publications 6. At least 3 months of abroad internship(s) 7. Knowledge of analytical techniques for the analysis of solid samples, including: -X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and scanning electron microscopy (SEM) 8. Experience in preparation of supercapacitors electrodes and electrochemical investigation in two- and three- electrode systems. 9. Ability to run electrochemical measurements on potentiostat using cyclic voltammetry, galvanostatic techniques and electrochemical impedance spectroscopy. 10. Experience and general knowledge in materials chemistry 11. familiarity with word processing, graphic editors and specialized data processing programs (Microsoft Office, Photoshop, EndNote, MestreNova, Origin, Chem Draw). 12. proficiency in the Polish language 13. proficiency in the English language

Zakres obowiązków

 • zgodny z zapisami ustawy i regulaminu
 • consistent with the provisions of the law and the regulations

Oferujemy

 •  atmosfera szacunku i współpracy  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami  elastyczny czas pracy  dofinansowanie nauki języków  dofinansowanie szkoleń i kursów  dodatkowe dni wolne na kształcenie  ubezpieczenia na życie  program emerytalny  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny  preferencyjne pożyczki  dodatkowe świadczenia socjalne  dofinansowanie wypoczynku  dofinansowanie wakacji dzieci  „13” pensja
 •  an atmosphere of respect and cooperation  supporting employees with disabilities  flexible working hours  funding for language learning  co-financing of training and courses  additional days off for education  life insurance  pension plan  savings and investment fund  preferential loans  additional social benefits  leisure-time funding  subsidizing children's vacations  "13th" salary

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs; • Curriculum Vitae; • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j. z późn. zm.) • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, w tym wykazy: - wykaz publikacji kandydata wraz z przypisaniem każdej publikacji 5-letniego IF z roku opublikowania oraz percentyla z bazy Scopus; - wykaz ewentualnych patentów i zgłoszeń patentowych (numer, rok, tytuł, autorzy); - informacja o odbytych stażach naukowych z podaniem czasu trwania stażu; - informacja (potwierdzona odpowiednim pismem lub wydrukiem z bazy danych) o uzyskanych grantach i złożonych wnioskach o finansowanie badań naukowych z określeniem rodzaju grantu oraz charakteru udziału (kierownik, główny wykonawca) - opis planów badawczych (maksymalnie 2 strony - podpisana Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";
 • • Application form/letter of the candidate addressed to the Vice-Rector announcing the competition; • Curriculum Vitae; • Diplomas or certificates issued by colleges and universities attesting to education and degrees or titles held (in case of academic degrees obtained abroad - the documents must meet the equivalence criteria set out in Article 328 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2023, item 742; Polish: Dziennik Ustaw 2023 poz.742 t.j. z późn. zm.); • Information on the Applicant’s research, teaching and organizational achievements, including - list of publications, with attribution to each publication of a 5-year IF from the year of publication, as well as Scopus percentile - list of patents and patent applications (number, year, title, authors), - information on research internships with the duration of internship, - information (confirmed in a relevant letter or a printout from the database) about the obtained grants and submitted applications for funding research, specifying the type of grant and the nature of participation (PI or otherwise). • description of scientific plans (maximum 2 pages) • Consent to the processing of personal data as follows: In accordance with Article 6 (1) (a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (OJ EU L 119/1 of 4 May 2016) I consent to the processing of personal data other than: first name, (first names) and surname; parents' first names; date of birth; place of residence (mailing address); education; previous employment history, included in my job offer for the purpose of the current recruitment."; The application will be considered only if the above consent clause has been signed

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście/pocztą tradycyjną/ mailowo:anna.dominiak@amu.edu.pl
  Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, pok. D206
  W dokumentach aplikacyjnych należy powołać się na numer referencyjny konkursu: konkurs_6_CZT_adiunkt_1_2024