Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
ADIUNKTA

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub nauk medycznych;
 • doświadczenie w pracy ze studentami - minimum 2 lata pracy na uczelni wyższej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata w jednostkach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • dyspozycyjność (praca w weekendy).
 • umiejętności zawodowe: - dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; - umiejętność projektowania i prowadzenia eksperymentów dla celów badawczych; - umiejętność tworzenia zespołów badawczych; - umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy poza jednostką; - znajomość i umiejętność obsługi popularnych pakietów i programów biurowych, publikowanie wyników swoich badań; - umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Mile widziane

 • dorobek: publikacje w czasopismach naukowych przypisanych do dyscypliny nauk o zdrowiu lub nauk medycznych;
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w jednostkach prowadzących działalność dydaktyczną, prowadzenie projektów naukowych itd.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przy pełnym pensum adiunkta równym 360 h na kierunku ratownictwo medyczne (m.in. z przedmiotów: Medycyna wewnętrzna z elementami onkologii, Techniki zabiegów medycznych, Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, Chirurgia, Kardiologia);
 • współorganizowanie konferencji, seminariów związanych z ratownictwem medycznym i profilem działalności Uczelni;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków projektowych i realizacja projektów badawczo-dydaktycznych;
 • prowadzenie działalności publikacyjnej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy: badawczo-dydaktycznej oraz wykaz publikacji, dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w APoż jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można złożyć w Kancelarii ogólnej APoż lub przesłać drogą pocztową na adres: Akademia Pożarnicza ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa. nr ref.: Adiunkt-ZRM bądź przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kariera@apoz.edu.pl.