Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona 28 maja 1992 r. Od momentu utworzenia jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, o ugruntowanej pozycji wśród polskich ośrodków akademickich. Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni nawiąże – od października 2024 r., współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia.
Opis stanowiska:
– etat badawczo dydaktyczny,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
– realizowanie działalności naukowej.

Nasze wymagania

 • - stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
 • - wiedza i umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć akademickich w możliwie wielu z następujących obszarów: architektura i organizacja komputerów, systemy operacyjne, programowanie strukturalne, proceduralne, obiektowe, funkcyjne, sterowane zdarzeniami, języki programowania np. Java, C/C++, Python, bazy danych, technologie internetowe, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi, elektronika, technika cyfrowa, automatyka, robotyka, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, fizyka z elementami fizyki ciała stałego; uprawnienia instruktorskie do prowadzenia autoryzowanych szkoleń w ramach prowadzonych zajęć w ww. zakresie
 • - gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend

Mile widziane

 • - wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • - wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
 • - realizowanie działalności naukowej.

Oferujemy

 • - atrakcyjne wynagrodzenie
 • - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UTH,
 • - życiorys,
 • - kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • - wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • - informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,
 • - oświadczenie kandydatki/kandydata, że: nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • - oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135; Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2024r.; Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, pisząc na adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl”.