Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Nasze wymagania

 • posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać znaczący dorobek naukowy w obszarach tematycznych takich jak: spektrometria mas, analityka biochemiczna, analiza materiału biologicznego, metabolomika, laserowa spektrometria mas, obrazowanie spektrometrią mas - minimum 12 publikacji indeksowanych w bazie Scopus
 • posiadać doświadczenie związane z udziałem w projektach naukowo-badawczych lub dydaktycznych (uczestnictwo w co najmniej 1 grancie badawczym)
 • posiadać doświadczenie praktyczne w użytkowaniu spektrometrów mas typu MALDI oraz systemów LC-MS
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz dobrą znajomością języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do dnia 6 maja 2024 r. w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.