Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Stanowisko / grupa pracowników: adiunkt naukowy (Post-Doc)
Jednostka (miejsce wykonywania pracy): Wydział Leśny, Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi,
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Dziedzina: Nauki rolnicze
Dyscyplina: Nauki leśne
Liczba etatów: 1
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Planowany okres zatrudnienia: Umowa na czas określony (od 20 maja 2024 r. do 19 sierpnia 2025 r.)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 20.05.2024 r.

Nasze wymagania

 • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html
 • Wymagania niezbędne: stopień doktora nauk leśnych, nauk o Ziemi, nauk ekonomicznych lub pokrewnych; dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w czasopismach międzynarodowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9_2023.pdf
 • Wymagania pożądane: stopień doktora uzyskany poza Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie nie wcześniej niż iż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego stażu post doc w jednostce innej niż podmiot realizujący projekt i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora; kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata; w okresie pobierania tego wynagrodzenia kandydat nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; w okresie pobierania tego wynagrodzenia kandydat nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9_2023.pdf
 • Dodatkowe wymagania: doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego poparte dorobkiem naukowym potwierdzonym publikacjami w czasopismach międzynarodowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi; doświadczenie w prowadzeniu badań nad przetwarzaniem obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych; znajomość metod statystycznej analizy danych; umiejętność pracy z dużymi zestawami danych; doświadczenie w pracy w oprogramowaniu R lub Python; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9_2023.pdf

Zakres obowiązków

 • analiza zależności między cechami lasów a ich zobrazowaniami satelitarnymi, lotniczymi i innymi danymi teledetekcyjnymi; opracowanie modeli opisujących kondycję lasów w oparciu o dane środowiskowe i parametry drzewostanów z wykorzystaniem różnych metod statystycznych/uczenia maszynowego; zaangażowanie w działania popularyzatorskie; publikacja wyników badań w ramach projektu na międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz w publikacjach; https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_175_z1_2019.pdf

Oferujemy

 • Wynagrodzenie: Regulaminu wynagradzania URK zał.1, https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_8_1_1_2020.pdf; Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000001601.pdf
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: Pełny etat
 • Planowany okres zatrudnienia: Umowa na czas określony (od 20 maja 2024 r. do 19 sierpnia 2025 r.)
 • Oferujemy: stabilne zatrudnienie; wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego; dostęp do infrastruktury badawczej; benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego; dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (uwzgledniające dorobek naukowy, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, listę publikacji); kwestionariusz osobowy; kopia dyplomu doktorskiego lub dokument poświadczający uzyskanie stopnia doktora; list motywacyjny; kontakt do dwóch osób mogących udzielić referencji.
 • Wypełnione i podpisane oświadczenia: oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu; oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy; oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną. Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej itp.
 • Forma składania zgłoszeń: przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Aleja Mickiewicza 21 31-120 Kraków z adnotacją: Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (Post-Doc) w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi, pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.socha@urk.edu.pl
 • Termin składania zgłoszeń: 5 maja 2024 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 maja 2024 r.
 • Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną
 • Pytania do organizatora konkursu: dodatkowe pytania należy kierować do prof. dra hab. Jarosława Sochy na adres e-mail: jaroslaw.socha@urk.edu.pl
 • Przebieg postępowania konkursowego: pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą aplikującą. Od negatywnej oceny komisji konkursowej, przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • przesyłką pocztową na adres:
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Aleja Mickiewicza 21
  31-120 Kraków
  z adnotacją: Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (Post-Doc) w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi,