Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 34.2024.ZJAP.IFA.WF.AW z dnia 03.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
– dyscyplinie/dyscyplinach: językoznawstwo
– w dziedzinie: nauki humanistyczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 04.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów anglistycznych i posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa w zakresie neurolingwistyki, dwu-/wielojęzyczności i językoznawstwa eksperymentalnego, w tym wykorzystania metod EEG/ERP.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych na poziomie międzynarodowym i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi oraz pracy w laboratorium neurolingwistycznym.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z językoznawstwa, zwłaszcza gramatyki opisowej języka angielskiego, psycholingwistyki, neurolingwistyki i badań eksperymentalnych.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym.

Mile widziane

 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowym IFA oraz potrzebami dydaktycznymi i naukowymi Instytutu Filologii Angielskiej: znajomość i doświadczenie w prowadzeniu badań w różnorodnych dziedzinach językoznawstwa, w tym badań eksperymentalnych oraz korpusowych, aktywność w zakresie popularyzacji wiedzy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny językoznawstwo, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja za pośrednictwem Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej.
 • Aktywny udział w działalności naukowej oraz wydawniczej Instytutu i jej organizacja (zebrania Zakładu, konferencje naukowe krajowe i zagraniczne, prace redakcyjne na rzecz wydawnictw powstających w Instytucie Filologii Angielskiej).
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kopię dyplomu doktorskiego i kopię dyplomu magisterskiego.
 • Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wymagań, o których mowa powyżej, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 6 lat (2018-2024).
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego; Przewodniczący Komisji będzie mógł zażądać przekazania także pozostałych publikacji naukowych lub ich wyboru.
 • Informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

  Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.34.ZJAP.IFA.WF.AW”.