Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do 13 000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.
Wybrany kandydat lub kandydatka będzie prowadzić badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC), łączącym historyków, archeologów, filologów klasycznych, prawników rzymskich, orientalistów i przedstawicieli innych dyscyplin, którzy zajmują się badaniami nad starożytnością na UW.

Nasze wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • stopień doktora z tematyki związanej ze studiami nad starożytnością: z historii, filologii klasycznej, orientalistyki, archeologii, religioznawstwa, patrystyki, filozofii itp.;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad starożytnością
 • udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym
 • skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy dotyczący dowolnego okresu starożytności
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (odpowiadająca przynajmniej poziomowi C1)
 • umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach
 • umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy
 • umiejętność efektywnego i terminowego kończenia projektów.

Mile widziane

 • skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych związanych z UW
 • skonkretyzowane plany publikacyjne
 • doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską

Zakres obowiązków

 • prowadzenie samodzielnych badań naukowych o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony w przedstawionym projekcie naukowym
 • branie aktywnego udziału w życiu naukowym UW, a zwłaszcza CRAC, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą
 • upowszechnianie wyników badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski
 • aktywne wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej
 • współpraca z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu
 • OPCJONALNIE: prowadzenie zajęć dla studentów

Oferujemy

 • pracę w dużym, powiązanym międzynarodowo środowisku starożytniczym, chętnym do współpracy i oferującym wsparcie dla rozwoju
 • możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form aktywności naukowej, takich jak udział w konferencjach, sesji na kongresach międzynarodowych, publikacji
 • przestrzeń biurową, bardzo dobry dostęp do baz elektronicznych, dobre lub bardzo dobre (zależnie od dziedziny) zasoby biblioteczne
 • pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe
 • standardowy pakiet socjalny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy z listą publikacji
 • opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na UW (do 2000 słów + bibliografia), z krótkim uzasadnieniem wyboru Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca odbywania stażu podoktorskiego
 • dwa listy referencyjne przesłane bezpośrednio na adres crac@uw.eu.pl
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592)
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że spełnienia warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190) - podpisane oświadczenie (Oświadczenie pracownika w związku art. 113 ustawy z dnia 20 lipca z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dokument docx)

Załączniki