Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii sanitarnej,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • udokumentowana aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych,
 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dyscyplina pracy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • powadzenie zajęć dydaktycznych.

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko,
 • życiorys zawodowy,
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki