Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Zatrudnienie do projektu pt. „Opracowanie i analiza osnowy na bazie Al2O3 dla węglanowych ogniw paliwowych w celu poprawy wydajności i optymalizacji kosztów” POSTDOC V (finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła nie podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub dyscyplinach pokrewnych (uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed zatrudnieniem);
 • doświadczenie w badaniu materiałów o złożonej mikrostrukturze za pomocą SEM i analizy tomograficznej;
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, w tym co najmniej jeden opublikowany artykuł naukowy;
 • doświadczenie w przemyśle energetycznym;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy