Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (K62W10D07) poszukuje osobę na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania produkcją i wykorzystania metod inteligentnych w optymalizacji systemów produkcyjnych, w sposób zrozumiały, ciekawy i inspirujący do systematycznego studiowania; pracy z dużą lub małą grupą oraz pracy indywidualnej; projektowania i dobierania materiałów, metod, form i środków kształcenia oraz narzędzi walidacyjnych; realizacji zadań z zakresu organizacji przedsięwzięć naukowych
i dydaktycznych.
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera na kierunku: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • stopień naukowy doktora nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole
 • prowadzenie badań pod opieką promotora
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej
 • rozumienie dziedziny badań naukowych
 • posiadanie umiejętności generowania oraz przygotowywania danych pod opieką promotora
 • posiadanie umiejętność krytycznej analizy i oceny złożonych zadań
 • umiejętność przedstawienia oraz objaśnienia wyników badań
 • rozwijanie umiejętności językowych, komunikacji społecznej, szczególnie w kontekście międzynarodowym
 • posiadanie usystematyzowanej wiedzy oraz znajomości metod badań w danej dziedzinie
 • umiejętne opracowywanie koncepcji, projektowanie i wykonywanie badań naukowych
 • wkład w publikacje, patenty w postaci oryginalnych badań, które poszerzają wiedzę
 • umiejętność oceniania oraz dokonywanie krytycznej analizy nowych, złożonych koncepcji
 • umiejętność wyjaśniania znaczenia wyników badań społeczności naukowej
 • odpowiedzialność za rozwój własnej ścieżki naukowej
 • wyznaczanie sobie celów zawodowych do osiągnięcia oraz identyfikowanie sposobów zwiększenia szans zatrudnienia
 • współautorstwo publikacji i materiałów konferencyjnych

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych we wskazanej dyscyplinie
 • publikowanie wyników badań naukowych
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału
 • podnoszenie kwalifikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego w ramach obejmowanego stanowiska
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej
 • Wykaz publikacji (opcjonalnie)
 • Wykaz i opis staży naukowych (opcjonalnie)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki