Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: nie niższe niż 6.842 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:
– zajęć dydaktycznych na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu, Technologie Ochrony Środowiska, Neutralność Klimatyczna, EQM oraz Bioeconomy z zakresu ochrony powietrza i klimatu,
– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka związanych z tematyką ochrony klimatu, w szczególności związanych z poszukiwaniem rozwiązań nisko oraz zeroemisyjnych, w tym w obszarze ochrony powietrza obejmujących metody pomiarów, modelowania rozprzestrzeniania się oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych z zakresu Inżynierii i Ochrony Środowiska, w tym zajęć w formie ćwiczeń obliczeniowych i laboratoryjnych,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, szczególnie w zakresie ochrony klimatu, w tym zwłaszcza w zakresie poszukiwania rozwiązań związanych z pomiarami i oceną zanieczyszczenia powietrza (publikacje z IF, LF, listy MEiN, inne),
 • doświadczenie w pracy w zespole związanym z badaniami w obszarze aerozoli atmosferycznych, w tym bioaerozoli oraz udziale w badaniach w tematyce związanej z identyfikacją i metodami oceny oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, w tym odorów,
 • doświadczenie oraz realizacja projektów realizowanych we współpracy ze studentami, w tym w ramach organizacji studenckich,
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych oraz udziału w konferencjach i publikowania wyników badań w czasopismach naukowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • doświadczenie w składaniu wniosków grantowych,
 • doświadczenie w aktywnościach popularyzujących naukę,
 • doświadczenie oraz uczestniczenie w realizacji projektów realizowanych we współpracy z innymi jednostkami (uczelniami, firmami),
 • umiejętność obsługi programów komputerowych związanych pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych przestrzennych oraz modelowaniem dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych,
 • ukończone szkolenia z grantów oraz szkolenie z pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i stymulowanie rozwoju studentów,
 • organizowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w tym w zakresie technik pomiarowych, modelowania i ograniczania zanieczyszczeń, mikrobiologii oraz genotoksyczności w kontekście powietrza atmosferycznego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim i/lub polskim m.in. z przedmiotów obejmujących tematykę: chemii i ochrony powietrza, identyfikacji i przestrzennych analiz danych zanieczyszczeń powietrza, zarządzania emisjami do powietrza oraz inżynierii procesowej,
 • działania organizacyjne na rzecz Wydziału Inżynierii Środowiska,
 • prowadzenie aktywności związanych z przygotowywaniem wniosków projektowych i grantowych.

Oferujemy

 • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • pracę w kreatywnym, skutecznym i wspierającym zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego i badawczego,
 • atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące obniżki pensum dydaktycznego dla naukowców realizujących projekty badawcze.
 • w zakresie badań naukowych: możliwość uczestniczenia w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych prowadzonych na Uczelni, zdobycie unikalnego doświadczenia oraz umiejętności, rozwój dorobku publikacyjnego we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i partnerami z otoczenia administracyjno-biznesowego,
 • w zakresie dydaktyki: możliwość uczestniczenia w prowadzonych na Uczelni krajowych i międzynarodowych programach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje dydaktyczne,
 • w zakresie współpracy międzynarodowej: możliwość uczestniczenia w realizowanych na uczelni programach wymiany i współpracy międzynarodowej oraz w międzynarodowych projektach badawczych,
 • w zakresie organizacji: możliwość czynnego udziału w różnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym (seminaria, konferencje naukowe), dydaktycznym (warsztaty) oraz promocyjnym.
 • okres zatrudnienia i wynagrodzenie: 01.10.2024 r. - 30.06.2026 r., wynagrodzenie składa się z dwóch składowych: wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 6.842,- zł oraz dodatek za staż pracy w wysokości 1% za każdy rok pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (załącznik nr 3a lub 3a1)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2 lub 2a)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3b lub 3b1)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3c lub 3c1)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (załącznik nr 3d lub 3d1)
 • * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki