Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra psychologii;
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych;
 • Doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych;
 • Posiadanie doświadczeń związanych z udziałem w projektach badawczych lub pracy klinicznej będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość zaawansowanej statystyki i obsługa programów statystycznych (SPSS, AMOS, R, itp.) ;
 • Zobowiązanie się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia https://www.uni.lodz.pl/kariera;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Odpis dyplomu doktorskiego;
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
  ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
  pok. 7 (tel. kontaktowy 42 665 57 22)