Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Grupa pracowników badawcza
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy) Małopolskie Centrum Biotechnologii
Dziedzina Nauki Ścisłe i Przyrodnicze
Dyscyplina Nauki Biologiczne
Zakres Biologia Strukturalna/Inżynieria Białkowa
Liczba etatów 1
Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy Pełny etat
Planowany okres zatrudnienia 26 miesięcy z możliwością przedłużenia
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy Lipiec- sierpień 2024
Wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania UJ

Nasze wymagania

  • Kryteria kwalifikacyjne Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym. Dodatkowe wymagania i oczekiwania Idealny kandydat będzie wykazywał: 1. wysoki poziom motywacji w rozwijaniu nowej generacji systemów dostarczania leków w oparciu o „nanomaszyny”, 2. duże doświadczenie w zakresie biologii strukturalnej, 3. minimum 3 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej, preferencyjnie na polu bionanonauki i/lub biologii strukturalnej; doświadczenie w analizie cryoEM kompleksów białkowych będzie dodatkowym atutem, 4. co najmniej jedną publikację z pierwszym autorstwem w wysokiej klasy czasopiśmie naukowym (jeżeli warunek ten nie może być spełniony ze względu na długi proces recenzji, aplikację patentową itp., proszę o wyszczególnienie tego w aplikacji), 5. silne nastawienie do samorozwoju i chęci do ukierunkowania swojej kariery na polu bionanonauki/biologii strukturalnej, 6. zdolności do kierowania rozwojem projektu oraz umiejętności pracy w grupie, aby osiągać wspólnie nakreślone cele, 7. umiejętność przekazywania wiedzy innym członkom zespołu w zakresie technik i metod badawczych, 8. swobodę w komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie, 9. wszystkie warunki określone w: Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w zależności od zaistniałych okoliczności określonych w odrębnych przepisach), b. uzyskał stopień doktora poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora, c. dr Antonina Naskalska nie była opiekunem, ani opiekunem posiłkowym rozprawy doktorskiej kandydata.

Zakres obowiązków

  • Opis Programu /Projektu Wybrany kandydat będzie pracował w międzynarodowym projekcie, finansowanym przez NCN, mającym na celu opracowanie programowalnych nanocząsteczek białkowych zdolnych do interakcji z tkankami i wirusami. Kandydat będzie odpowiedzialny za zbadanie wpływu trójwymiarowego ułożenia specyficznych białek wiążących na nanocząsteczkowej „klatce białkowej” i zrozumienie ich interakcji z wybranym wirusem. Kandydat będzie przeprowadzać i/lub nadzorować projektowanie i produkcję odpowiednich „nanoklatek białkowych” oraz przyłączanie do nich białek zewnętrznych. Ponadto przeprowadzi charakterystykę biofizyczną powstałych „nanoklatek” zarówno przed, jak i po związaniu z odpowiednim ligandem. Badania będą prowadzone w laboratorium Bionanonauki i Biochemii, zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii (www.heddlelab.org) w pięknym mieście Krakowie, w Polsce i będą wymagać bliskiej współpracy z kolegami z Wielkiej Brytanii i Słowenii. Podczas realizacji projektu przewiduje się możliwość odbycia staży naukowych w jednostkach współpracujących, w tym w Centrum Programowalnej Materii Biologicznej (CPBM) na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii. Zakres obowiązków /Opis zadań zgodnie z Regulaminem pracy UJ Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy UJ – Wzorcowe zakresy odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli akademickich: • Projektowanie i produkcja nanoklatek, dekorowanie adhironami (wg istniejących protokołów), • Przeprowadzenie charakterystyki biofizycznej powstałych nanoklatek zarówno przed, jak i po związaniu VLP; • Udział w pracach organizacyjnych laboratoriów i opieka nad doktorantami. • Przygotowywanie doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych oraz prezentacja wyników badań.

Oferujemy

  • Oferujemy • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Wymagane dokumenty aplikacyjne 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy; https://cso.uj.edu.pl/dokumkandyd Dodatkowe dokumenty aplikacyjne 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 2. dwa listy rekomendacyjne od poprzednich/ obecnych przełożonych 3. list przedstawiający Twoje zainteresowanie projektem badawczym i powód, dla którego uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem;
  • Przebieg postępowania konkursowego Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Forma składania zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres job.mcb@uj.edu.pl, tytuł Adiunkt OPUS 22 LAP 133.2024_Imię i nazwisko Termin składania zgłoszeń 14.05. 2024 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu Orientacyjnie do 31.05.2024 Sposób informowania o wynikach konkursu Pocztą elektroniczną Pytania Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: job.mcb@uj.edu.pl Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Załączniki