Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Zarządzania z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie informatyki ekonomicznej, informatyki technicznej, informatyki, lub elektroniki i komunikacji;
 • znajomość tematyki z zakresu rozwiązań chmurowych, wirtualizacyjnych, zarządzania projektami informatycznymi (w tym deweloperskimi) oraz praktycznych aplikacji sztucznej inteligencji;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Mile widziane

 • - udokumentowane doświadczenie autorskie i edytorskie w przygotowywaniu materiałów naukowych, dydaktycznych lub publicystycznych,
 • - udokumentowane doświadczenie w udziale w projektach informatycznych międzynarodowych/wielokulturowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego);
 • 2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);
 • 3) Życiorys (CV);
 • 4) Dyplom ukończenia studiów II stopnia;
 • 5) Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych;
 • 6) Informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

Załączniki