Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko adiunkta/ki badawczo-dydaktycznego/j w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego będą powierzone obowiązki badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału oraz Uczelni. Szczególnie pożądanym obszarem działalności kandydata lub kandydatki jest projektowanie urbanistyczne w ujęciu teoretycznym, praktycznym i prawnym, w tym bardzo dobre rozeznanie w aktualnych światowych trendach w zakresie projektowania i planowania miast.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej.
 • Ukończone studia wyższe na kierunku Architektura i Urbanistyka.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
 • Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
 • Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy – autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych.
 • Praktyczna i teoretyczna wiedza dotycząca zagadnień projektowania urbanistycznego i architektonicznego oraz planowania przestrzennego , w szczególności z zakresu uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie projektowania urbanistycznego.
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy w środowiskach nieakademickich.
 • Udokumentowana działalność społeczna i organizacyjna, w tym doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych oraz opiece nad kołami naukowymi.
 • Udokumentowany czynny udział (prezentacja, poster) w konferencjach lub seminariach naukowych.
 • Biegła znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań.
 • Aktywność w zakresie pozyskiwania grantów badawczych.
 • Współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi.
 • Wymiana wiedzy z środowiskiem praktyków – zarówno w kraju jak i za granicą - w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury.
 • Kształcenie i wychowanie studentów I i II stopnia studiów kierunków: Architektura i Urbanistyka oraz Gospodarka Przestrzenna w języku polskim i angielskim, w tym promotorstwo prac dyplomowych na poziomie inżynierskim i magisterskim.
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni.
 • Upowszechnianie wiedzy naukowej w środowiskach nieakademickich.
 • Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Oferujemy

 • 1. Stabilne zatrudnienie w prestiżowej polskiej Uczelni.
 • 2. Udział w międzynarodowych zespołach badawczych podejmujących kluczowe tematy w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej.
 • 3. Dostęp do infrastruktury i zasobów danych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki.
 • 4. Możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego.
 • 5. Pracę w kreatywnym, skutecznym i wspierającym zespole.
 • Perspektywy rozwoju:
 • 1. W zakresie badań naukowych: możliwość uczestniczenia w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych prowadzonych na Uczelni, w tym rozwój własnych umiejętności, zdobycie unikalnego doświadczenia i budowanie dorobku publikacyjnego we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, samorządami oraz firmami zewnętrznymi.
 • 2. W zakresie dydaktyki: możliwość uczestniczenia w prowadzonych na Uczelni krajowych i międzynarodowych programach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje dydaktyczne.
 • 3. W zakresie współpracy międzynarodowej: możliwość uczestniczenia w realizowanych na uczelni programach wymiany i współpracy międzynarodowej oraz w międzynarodowych projektach badawczych.
 • 4. W zakresie organizacji: możliwość czynnego udziału w różnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym (seminaria, konferencje naukowe), dydaktycznym (warsztaty, szkoły letnie dla studentów) oraz promocyjnym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • Autorferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.