Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Teorii Cząstek Elementarnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs numer 51.2024.ZTCE.IFT.WFA.AH z dnia 19.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
• w dyscyplinie/dyscyplinach: fizyki teoretycznej (fizyka kwarkowo-hadronowa)
• w dziedzinie: nauk ścisłych
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 19.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia
Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadać duże osiągnięcia badawcze w dziedzinie fizyki kwarkowo-hadronowej.
 • Posiadać doświadczenie w teorii efektywnego pola.
 • Dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego.
 • Posiadać co najmniej stopień doktora fizyki.

Mile widziane

 • Posiadać doświadczenie w fenomenologii chromodynamiki kwantowej.
 • Posiadać doświadczenie w fenomenologii relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.

Zakres obowiązków

 • Publikowanie wyników w uznanych na świecie czasopismach naukowych.
 • Udział w seminariach.
 • Udział w konferencjach naukowych.

Oferujemy

 • Okres zatrudnienia wynosi 36 miesięcy w ramach grantu NCN OPUS 2022/45/B/ST2/01527 "Materia ekstremalna QCD i fenomenologia ciężkich jonów". Data rozpoczęcia jest do uzgodnienia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki