Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Przewidywany zakres obowiązków:
 prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 udział w opracowaniu planów studiów i programów kształcenia,
 opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych
i laboratoryjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 opracowanie pomocy dydaktycznych dla przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,
 projektowanie, konstruowanie i wykonywanie elementów stanowisk laboratoryjnych zabezpieczających proces dydaktyczny w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji.

Nasze wymagania

  •  spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);  stopień naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie: inżynieria mechaniczna w dyscyplinie: mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn;  ukończone studia wyższe lub podyplomowe na kierunku: lotnictwo i kosmonautyka mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn w specjalności: eksploatacja statków powietrznych, mechanika lub pokrewnych;  doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu technicznym na kierunku lotnictwo i kosmonautyka;  wykształcenie wyższe na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w specjalności samoloty i śmigłowce;  doświadczenie w eksploatacji statków powietrznych w zakresie specjalności płatowiec i silnik;  znajomość zarządzania cyklem życia techniki lotniczej;  umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;  umiejętność zarządzanie projektami oraz programami operacyjnymi;  umiejętność nadzorowania procesu jakości eksploatacji techniki lotniczej;  umiejętność prowadzenia audytów oraz akredytacji jednostek badawczych i jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;  umiejętność oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym badań i certyfikacji;  umiejętność posługiwania się narzędziami inżynierskimi takimi jak: AutoCad, Siemens NX, Solid Edge, Comsol, ANSYS (MES);  stopień zgodności zainteresowań z profilem dydaktycznym i naukowo-badawczym Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych Instytutu Techniki Lotniczej WAT;  doświadczenie w kierowaniu zespołem;  doświadczenie w pozyskiwanie sprzętu wojskowego;  znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;  komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole;  odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, odporność na stres;  dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;  otwartość na podwyższanie kompetencji.

Zakres obowiązków

  •  prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,  udział w opracowaniu planów studiów i programów kształcenia,  opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,  opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,  opracowanie pomocy dydaktycznych dla przedmiotów przydzielonych do realizacji,  analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w kartach informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji,  projektowanie, konstruowanie i wykonywanie elementów stanowisk laboratoryjnych zabezpieczających proces dydaktyczny w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji,  inicjowanie procesu modernizacji stanowisk laboratoryjnych pod kątem zadań wynikających z realizacji procesu dydaktycznego,  monitorowanie stanu technicznego stanowisk laboratoryjnych i przygotowywanie ich do użytkowania w ramach przedmiotów przydzielonych do realizacji,  przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych,  terminowe wykonywanie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych,  pełnienie funkcji wychowawcy grupy, opiekuna rocznika studiów lub specjalności,  sprawowanie opieki nad działalnością sekcji lub kół zainteresowań naukowych studentów,  pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej,  podnoszenie własnych kwalifikacji,  uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,  kierowanie zespołami zadaniowymi powołanymi do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w tych pracach,  aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej,  czuwanie nad należytym zabezpieczeniem majątku Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą,  realizacja poleceń Kierownika Zakładu w zakresie związanym z funkcjonowaniem Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych oraz Kierownika Laboratorium w zakresie związanym z funkcjonowaniem Laboratorium Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych;  realizacja prac inżynierskich oraz organizacyjnych wspierających trwałość infrastruktury technicznej oraz zaplecza aparaturowego zakładu/instytutu;  projektowanie stanowisk lub ich elementów, na potrzeby prowadzonych prac badawczych oraz zajęć dydaktycznych w instytucie;  znajomość zasad budowy i eksploatacji przydzielonego wyposażenia i sprzętu pomiarowego;  obsługiwanie sprzętu komputerowego oraz znajomość i wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do numerycznych obliczeń, modelowania i symulacji zjawisk z zakresu inżynierii lotniczej;  uczestnictwo w prowadzonych pracach badawczych;  opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych badań;  monitorowanie stanu technicznego stanowisk laboratoryjnych i przygotowywanie ich do użytkowania w zakładzie/instytucie;  wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;  pomoc w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych – obsługa i dozór wykorzystywanych stanowisk dydaktycznych w zakładzie/instytucie;  odbywanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w ramach oddelegowania do zadań poza Akademią;  inicjowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie infrastruktury budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych/Instytutu Techniki Lotniczej w stanie niepogorszonym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Zgłoszenie winno zawierać:  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer refe-rencyjny ogłoszenia;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (CV), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach ba-dawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwali-fikacje;  klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie;  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;  oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzysta-niu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądo-wym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz bra-ku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dokumenty do pobrania na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Załączniki