Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych: biotechnologii, biologii lub biochemii,
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych, w tym w jednostkach poza krajem,
 • Stosowanie technik mikrobiologicznych, biologii molekularnej, biochemii, genetyki i bioinformatyki,
 • Odbycie przynajmniej 3-miesięcznego, udokumentowanego stażu zagranicznego z zakresu Biologii molekularnej mikroorganizmów, interakcji roślina-bakteria, i/lub bakterie-inne mikroorganizmy (grzyby, bakteriofagi, bakterie),
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • Umiejętność przygotowywania wniosków patentowych,
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych,
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych,
 • Doświadczenie w zakresie genetyki, biologii molekularnej i biochemii bakterii; wymagane jest doświadczanie w pracy laboratoryjnej związanej z bakteriami środowiska gleby i ryzosfery oraz bakteryjnymi patogenami roślin oraz w warunkach fitotronu ziemnego,
 • Dodatkowymi atutami będzie: doświadczenie w pracy z RNA, doświadczenie w analizie bioinformatycznej danych NGS oraz pracy z mikroskopem konfokalnym,
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego, motywacja oraz odpowiedzialność,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład lub zbliżonych.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym,
 • Wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Zakładu, zleconych przez Kierownika Zakładu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  ul. Antoniego Abrahama 58
  80-307 Gdańsk