Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

ADIUNKT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna, biologia medyczna)
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych, w tym w jednostkach poza krajem
 • Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, wirusologii, pracy w warunkach BSL3
 • Znajomość zaawansowanych technik hodowli komórkowych w tym tworzenia linii komórkowych, różnicowania komórek, hodowli 3D
 • Umiejętności pracy w warunkach wysokiego poziomu zabezpieczeń, wymaganych dla pracy z patogenami wirusowymi
 • Doświadczenie w badaniach nad rozprzestrzenianiem się i latencją wirusową
 • Doświadczenie w technikach mikroskopii, w tym immunofluorescencji i obrazowania konfokalnego
 • Znajomość metod badania struktury białek
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Załączniki