Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem OPUS 21, pt. „Jak wielkość blastocysty wpływa na zdrowie potomstwa”, K/PBO/000896 131.24
Projekt zweryfikuje czy maksymalizacja wielkości blastocysty determinuje powodzenie ciąży i zdrowie po-urodzeniowe potomstwa. Ponieważ nie wiadomo, jaka wielkość blastocysty jest optymalna pod względem potencjału rozwojowego, najpierw ocenimy rozwój blastocysty w czterech progresywnych stadiach wzrostu (6, 8, 10 dzień rozwoju) w porównaniu do normalnego (4 dzień rozwoju ). Aby opóźnić implantację do wymaganego czasu wzrostu blastocysty, samice zostaną poddane owarektomii w 2 dpc, a następnie blastocysty od młodych płodnych myszy, w zaawansowanym wieku oraz hodowane in vitro zostaną ocenione pod względem cech strukturalnych i funkcjonalnych. Ostatecznie część blastocyst w optymalnym stadium wzrostu (zdefiniowanym na podstawie wyników wcześniejszych eksperymentów) zostanie przeniesiona do biorczyń w ciąży rzekomej do oceny zdrowia.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • Prof. Grażyna Ptak (Kierownik projektu) nie była promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii, medycyny (w tym weterynaryjnej) lub innej pokrewnej dyscyplinie naukowej.
 • posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie technik embriologicznych lub biologii komórkowej
 • opublikowanie co najmniej jednego artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji)
 • wykazywanie się umiejętnościami współpracy w grupie badawczej
 • nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu;
 • biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Chirurgie, w tym transfer zarodków i wycięcie jajników u myszy
 • Izolacja i analiza mikropęcherzyków i exosomów
 • Analiza metodą cytometrii przepływowej
 • Postępowanie z oocytami i zarodkami
 • Produkcja zarodków in vitro,
 • Mikromanipulacje (ICSI, nuclear transfer)
 • Ocena wzrostu i zachowania myszy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki