Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie nauki prawne
w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego
Instytutu Prawa
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: 1) zainteresowania naukowe z obszaru prawa podatkowego,
 • 2) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych lub w działalności publikacyjnej,
 • 3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • 4) w przypadku obcokrajowców dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 5) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne,
 • 6) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będą: 1) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 2) czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę,
 • 3) doświadczenie we współpracy z otoczeniem gospodarczym w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego,
 • 4) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 5) posiadanie uprawnień zawodowych doradcy podatkowego.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 października 2024 roku na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 • Oferujemy: 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego, 2) szkolenia, w tym językowe, 3) udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych, 4) możliwość poznania wybitnych ludzi, 5) pakiet świadczeń socjalnych, 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty: 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) informacja/zaświadczenie o równoważności stopnia naukowego uzyskanego za granicą z odpowiednim polskim stopniem naukowym ,
 • 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki, osiągnięć naukowych, szkoleń, staży i stypendiów, potwierdzenie posiadania uprawnień zawodowych doradcy podatkowego,
 • 5) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych b) doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć, c) działalności publikacyjnej, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 6) dla obcokrajowców oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego, jeśli dotyczy oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego,
 • 7) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 9) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 10) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki