Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.
Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien:
– mieć ukończone studia magisterskie w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych,
– posiadać dyplom doktora,
– reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
– charakteryzować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi w obszarze finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego,
– wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,
– posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych,
– znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
– posiadać doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych).

Nasze wymagania

 • - ukończone studia magisterskie w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych
 • - posiadać dyplom doktora
 • - reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • - charakteryzować się zainteresowaniami naukowo-badawczymi w obszarze finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego
 • - wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy
 • - posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych
 • - znać biegle język polski oraz język angielski na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • - posiadać doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych).

Mile widziane

 • - kandydat/ka będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatków, polityki podatkowej i zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie,
 • - kandydat/ka będzie mieć doświadczenie w realizacji międzynarodowego programu badawczego lub doświadczenie zdobyte jako kierownik, koordynator lub uczestnik projektu naukowego,
 • - kandydat/ka będzie laureatem prestiżowych stypendiów naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy, oświadczenia i deklaracja o prowadzeniu badań we wskazanej dyscyplinie dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • CV,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (i uzyskania stopnia naukowego doktora),
 • wykaz dotychczasowego dorobku,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • opinię z ostatniego miejsca pracy.

Załączniki