Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych, Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 14/2024/NA/WNP/IBBIOS

Słowa kluczowe: fizjologia, ekotoksykologia, biotesty, immunologia, hodowla laboratoryjna bezkręgowców

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub w dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • aktualny, udokumentowany, wysoko punktowany dorobek naukowy opublikowany w czasopismach z listy Journal Citation Reports, w tym prace, w których kandydat/tka jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym, z zakresu ekotoksykologii, fizjologii oraz biologii rozwoju bezkręgowców (ze szczególnym uwzględnieniem immunologii pająków) w warunkach stresu środowiskowego,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o projekty badawcze,
 • udokumentowane staże naukowe,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod eksperymentalnych i molekularnych,
 • praktyczna znajomość badań i metod analiz immunoenzymatycznych, spektrofotometrycznych, elektroforetycznych, cytometrycznych i molekularnych,
 • praktyczna znajomość biotestów i testów ekotoksykologicznych oraz umiejętność ich doboru i zastosowania w badaniach stresu środowiskowego,
 • udokumentowany udział w zakresie prezentacji wyników prac badawczych w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni, w szczególności z zakresu fizjologii zwierząt, toksykologii i ekotoksykologii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w zakładaniu oraz prowadzeniu hodowli bezkręgowców lądowych w celach badawczych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w zakresie fizjologii zwierząt, ekotoksykologii oraz analiz mikrobiomu bezkręgowców, zarówno metodami ilościowymi, jakościowymi, jak i molekularnymi, na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu fizjologii zwierząt, ekotoksykologii, toksykologii, nauk o zachowaniu zwierząt, enzymologii i nauk pokrewnych,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespół Biologii Stresu Środowiskowego i zespoły współpracujące w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,
 • wykonywanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • zaangażowanie w aktywności popularyzujące naukę i dydaktykę realizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Weź udział w rekrutacji