Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Zatrudniony pracownik będzie realizował badania w ramach projektu „Uniwersalna platforma polimerowa jako materiał do tworzenia zróżnicowanych systemów dostarczania leków” finansowanego przez IDUB w ramach konkursu POSTDOC PW V. Celem projektu jest stworzenie i zbadanie efektywności uniwersalnej platformy stanowiącej wyjściowy materiał konstrukcyjny do tworzenia zaawansowanych materiałów polimerowych, stanowiących systemy dostarczania leków, metodą dołączania gotowych modułów strukturalnych, w tym API. Końcowy produkt przyłączania modułów będzie z jednej strony koniugatem polimer-lek, z drugiej zaś, będzie posiadał odpowiednie elementy strukturalne umożliwiające tworzenie na drodze samoorganizacji, określonych struktur morfologicznych odpowiedzialnych za kontrolowaną dystrybucję
i regulację czasu uwalniania (w pewnym zakresie) API, lub także elementów naprowadzających koniugat do określonych tkanek, w których powinien zostać uwolniony lek.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, farmacja lub pokrewnej
 • udokumentowana wiedza z zakresu: chemii i technologii polimerów, w tym syntezy i badań polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości metody ATRP, polimerów biodegradowalnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:
 • a) syntezy i modyfikacji homopolimerów oraz kopolimerów blokowych i statystycznych, w tym syntezy polimerów metodą ATRP oraz polimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów heterocyklicznych,
 • b) syntezy i badania struktury oraz uwalniania koniugatów polimer-lek,
 • c) procesów typu „click”, w tym przede wszystkim 1,3-dipolarnej cykloaddycji oraz metod z otwarciem pierścienia epoksydowego,
 • d) reakcji i procesów prowadzonych w atmosferze gazu obojętnego lub pod obniżonym ciśnieniem,
 • e) analizy właściwości związków organicznych i kinetyki reakcji syntezy, w tym polimerów, z wykorzystaniem różnych technik analitycznych, np. spektrometrii NMR i FTIR, proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej, analizy GPC i GC, analizy elementarnej i technik analizy termicznej (TGA, DSC) oraz morfologii (AFM i SEM
 • umiejętności samodzielnego opracowywania wyników analiz (badań) w formie pisemnej i elektronicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną analizę doniesień literaturowych z naukowych czasopism anglojęzycznych i przygotowywanie anglojęzycznych publikacji naukowych, oraz wystąpień konferencyjnych
 • silna motywacja do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej, sumienność i systematyczność w prowadzeniu dokumentacji laboratoryjnej
 • udokumentowany dorobek naukowy, poparty publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
  ul. Noakowskiego 3, pok. 162,
  00-664 Warszawa,
  tel.: (+48 22) 234-7507