Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Nasze wymagania

 • tytuł doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwijącym pisanie artykułów naukowych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych
 • poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych lub terenowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • Życiorys zawodowy
 • Poświadczony odpis dyplomu
 • Wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • Oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać e-mail: iim@sggw.edu.pl

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW, Sekretariat, ul. Nowoursynowska 164,
  02-787 Warszawa, budynek 21, p. 102, nr tel.: 022 59 345 00