Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych, w Instytucie Studiów Międzykulturowych, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk socjologicznych, w zakresie dziedzictwa kulturowego i pamięci zbiorowej w kontekście relacji międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziedzictwa Żydów w Polsce

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej stopień doktora
 • • stopień doktora w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki socjologiczne
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych na temat dziedzictwa kulturowego pamięci zbiorowej w kontekście relacji międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziedzictwa Żydów w Polsce
 • • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (obejmujące m.in. udział w projektach badawczych i wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych)
 • • doświadczenie w publikowaniu prac naukowych w języku angielskim. Dodatkowym atutem będą publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z Impact Factorem na poziomie przynajmniej 100 punktów w aktualnym wykazie czasopism naukowych
 • • doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegające na udziale w grantach międzynarodowych lub pobycie na długoterminowych (co najmniej miesięcznych) stypendiach i/lub stażach zagranicznych po ukończeniu studiów magisterskich
 • • doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o granty badawcze i ich realizacji
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metodologii nauk społecznych oraz relacji międzykulturowych; • bardzo dobra (potwierdzona certyfikatami lub faktem prowadzenia zajęć) znajomość języka angielskiego
 • • atutem będzie znajomość (potwierdzona certyfikatami) języka obcego innego niż język angielsk

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • 1. podanie
 • 2. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • 3. informacja o udziale w projektach badawczych i konferencjach naukowych, o działalności organizacyjnej oraz o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • 4. potwierdzona informacja o realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • 5. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada
 • 6. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandydatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • 1. osobiście: Dziekanat WSMiP UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków,
  p. 230, w godz. 9.00 – 14.00

  2. przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24; 31-007 Kraków z adnotacją: „WSMiP – Konkurs – adiunkt n. socjologiczne, ISM”