Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w dyscyplinie nauki biologiczne, specjalność immunologia porównawcza.

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej stopnia doktora z zakresu nauk biologicznych lub pokrewnych
 • • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego obejmującegp liczące się publikacje z zakresu immunobiologii
 • • branie czynnego udziału w życiu naukowym;
 • • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej.
 • • wykazanie się umiejętnością prowadzenia badań na modelu danio pręgowanego (ang. zebrafish), praktyczną znajomością analizy mikroskopowej, szczególnie badań przyżyciowych z użyciem mikroskopu konfokalnego oraz umiejętnością wykonywania manipulacji genetycznych typu transgeneza i ukierunkowana mutageneza
 • • wykazanie się umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętnością planowania i prowadzenia doświadczeń oraz opracowywania wyników do przyszłej publikacji
 • • znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia dydaktyki
 • • przedstawienie pozytywnej opinii samodzielnego pracownika naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej

Mile widziane

 • • doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi

Zakres obowiązków

 • • działalność badawcza z zakresu immunologii/immunologii porównawczej, w tym przygotowywanie publikacji do recenzowanych czasopism; przygotowywanie aplikacji projektowych, upowszechnianie efektów poprzez udział w konferencjach i działalność popularyzatorską; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • • działalność dydaktyczna
 • • działalność organizacyjna
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu immunologii/immunologii porównawczej

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres wydzial.biologii@uj.edu.pl, tytuł „Adiunkt – immunologia porównawcza„
  przesyłką pocztową na adres: Dziekanat Wydziału Biologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków z adnotacją „Adiunkt – immunologia porównawcza”
  osobiście w dziekanacie Wydziału Biologii UJ