Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Katedrze Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Należy wykazać swój dorobek wymieniając dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe z uwzględnieniem problematyki z zakresu geodezji i kartografii w tym prowadzenie zajęć oraz prac o charakterze terenowym. Należy posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów o tematyce związanej z systemami informacji przestrzennej, pomiarami terenowymi w tym pomiarami GNSS oraz koordynacji praktyk studenckich.

Nasze wymagania

 • posiadać stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie geodezji i kartografii, preferowana specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geodezja wyższa i satelitarna, skaning, geodezyjne pomiary podstawowe lub pokrewne
 • posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku geodezyjnym, preferowana specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geodezja wyższa i satelitarna, skaning, geodezyjne pomiary podstawowe lub pokrewne
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. Uz 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać min. 10-letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki, w zakresie przedmiotów o tematyce związanej geodezją i kartografią, geodezyjnymi pomiarami podstawowymi oraz pomiarami satelitarnymi obejmujące także prowadzenie geodezyjnych zajęć terenowych (pomiarowych)
 • wykazywać się min. 10-letnią praktyką zawodową w branży geodezyjnej
 • posiadać min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu koordynacji praktyk studenckich lub uczniowskich, obejmujące zawieranie umów oraz kontrolę procesu odbywania praktyk
 • wykazywać się dorobkiem naukowo-dydaktycznym i zawodowym z zakresu geodezji i kartografii
 • posiadać umiejętności obsługi programów Microstation, TBC, EWMapa, WinKalk, Mikromap
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego
 • wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów (pok. P-134).