Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii

Konkurs nr 56.2024.ZChB.WB.AH z dnia 26 kwietnia 2024 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie: nauki medyczne/inżynieria biomedyczna
• w dziedzinie: biotechnologia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Termin składania dokumentów: 26.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w indeksowanych czasopismach (publikacje eksperymentalne jako pierwszy autor w czasopismach o zasięgu międzynarodowym).
 • Udokumentowane doświadczenie i umiejętności realizacji projektów badawczych oraz pisania projektów.
 • Zainteresowania naukowe związane z biochemią nieorganiczną (chemią bionieorganiczną), biologią molekularną, proteomiką metalobiałek, badaniem białek w kontekście zależności sekwencja-struktura-funkcja, rolą metali w organizacji przestrzennej kompleksów białko-białko, rolą jonów metali w funkcjonowaniu organizmu.
 • Wymagane doświadczenie w otrzymywaniu białek rekombinowanych i peptydów (przygotowanie konstruktów, nadprodukcja białek w systemie bakteryjnym, synteza chemiczna peptydów na nośniku stałym, modyfikacje ortogonalne peptydów i białek, oczyszczanie peptydów i białek z użyciem różnych technik chromatograficznych).
 • Wymagane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biofizyki, chemii bionieorganicznej, znajomość metod badania metalobiałek oraz oddziaływań białko-białko, w tym doświadczenie w pracy z technikami spektroskopowymi w charakterystyce metalobiałek, między innymi CD, fluorymetria oraz spektrometria mas.
 • Doświadczenie w badaniu stabilności termodynamicznej metalobiałek oraz wyznaczaniu stałych oddziaływań metal-białko.
 • Doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biologii molekularnej (techniki inżynierii genetycznej takie jak klonowanie molekularne, PCR) oraz umiejętność pracy z liniami komórkowymi (przygotowanie konstruktów, transfekcja, wyprowadzenie linii) wraz z metodami analizy białek (western blotting, cytometria przepływowa).
 • Umiejętność prezentacji własnych dokonań potwierdzona udokumentowanymi wystąpieniami na forum międzynarodowym.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w dziedzinie biochemii, chemii biofizycznej lub biofizyki.
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich i magisterskich.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, znajomość i wiedza o specyfice pracy w jednostce dydaktyczno-naukowej, codzienną samodzielność.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników. 2. Przygotowywanie raportów. 3. Uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych. 4. Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowy. 5. Przygotowywanie publikacji naukowych. 6. Przygotowanie wniosków grantowych. 7. Kierowanie projektami badawczymi. 8. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach popularyzujących nauk.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, chemii biofizycznej czy biofizyki. 2. Promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich i magisterskich. 3. Nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Aktywne uczestnictwo w zebraniach wydziałowych/zakładowych. 2. Udział w organizacji pracy zakładu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy kandydata).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.56.2024.ZChB.WB.AH”