Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych
z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse, • posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, w tym udział w projektach badawczo-rozwojowych, • posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej, • załączyły koncepcję rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie aktywność w środowisku naukowym wyrażająca się w szczególności wystąpieniami na konferencjach i seminariach naukowych, w tym międzynarodowych, • dodatkowym atutem będą wysoko oceniane osiągnięcia naukowe, np. autorstwo lub współautorstwo artykułu w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki na poziomie co najmniej 70 pkt, udział w realizacji projektów naukowo – badawczych, autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w podręcznikach lub monografiach, • preferowane będzie jeśli powyższe aktywności i osiągnięcia obejmować będą zagadnienia związane z finansami przedsiębiorstw, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na stanowiskach eksperckich, doradczych lub menedżerskich związane z finansami przedsiębiorstw, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu finansów przedsiębiorstw, • preferowana będzie znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, • dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego nowożytnego, w tym w zakresie specjalistycznego słownictwa z zakresu ekonomii i biznesu, • w przypadku obcokrajowców niezbędne jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 04/2024/AD/KFPiUG/WF” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.