Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechanicznej Obróbki Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa.
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (§ 89 i załącznik nr 2).

Nasze wymagania

 • Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.
 • Jest przygotowany(-a) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metrologii technicznej i rysunku technicznego lub mechanicznej obróbki drewna.
 • Jest autorem lub współautorem co najmniej czterech monografii naukowych lub artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach lub wydawnictwach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4.
 • Uzyskał(-a) pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskał(-a) pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.
 • Posiada udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
 • Kierował(-a) lub kieruje lub złożył(-a) projekt badawczy, obejmujący badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej. Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.
 • Prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju.
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Służew/Ursynów/Stokłosy.
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW.
 • Paczki na święta dla dzieci.
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW;
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • Wykaz osiągnięć naukowych;
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW).
 • Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia 31 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 roku do godziny 11:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Sekretariacie Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 2/14B.