Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki, a także związany z realizacją projektów lub prac naukowo-badawczych,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie autorstwo lub współautorstwo co najmniej kilku publikacji w renomowanych czasopismach naukowych notowanych w bazie Scopus. W przypadku osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata przed ogłoszeniem niniejszego konkursu, mile widziane co najmniej 2 publikacje, o których mowa wyżej,
 • merytoryczny udział w projekcie finansowanym ze źródeł innych niż subwencja,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość podjęcia się samodzielnego kształcenia z zakresu języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji