Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie naukach społecznych
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności: bezpieczeństwa w transporcie powszechnym, przestępczości zorganizowanej
 • posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, a także jako promotora prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w formacjach mundurowych potwierdzonych między innymi praktyką zawodową oraz doświadczeniem praktycznym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego (preferowane zwalczanie przestępczości, korupcji)
 • udział w projektach badawczych
 • udział w dodatkowych szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu i niestacjonarnych
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu
 • udział i organizacja konferencji naukowych
 • biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz innego języka obcego nowożytnego

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • skany dokumentów potwierdzających doświadczenie praktyczne
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz konferencji w których Kandydat brał udział
 • wykaz ukończonych szkoleń, kursów, certyfikatów
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 31, pok. Nr 150 do dnia 20 czerwiec 2024 r. do godz. 14:00.