Adiunkt

Katedra Elektrotechniki
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Miejsce: Piła
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach związanych
z automatyką, elektroniką lub elektrotechniką, posiadające dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie elektrotechniki oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z elektrotechniką.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach związanych z automatyką, elektroniką lub elektrotechniką
 • Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie elektrotechniki.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z elektrotechniką.
 • Wykaz publikacji z ostatnich 10 lat.
 • Zatrudnienie w ANS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Ogólna dostępność i dyspozycyjność.
 • Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Mile widziane

 • Mile widziane: zagraniczny dorobek naukowy oraz doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

Zakres obowiązków

 • 1. Spełnienie przez Uczelnię od dnia 1 października 2018 roku wymogu, dotyczącego realizacji w ramach programu studiów o profilu praktycznym - co najmniej 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 • 2. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Elektrotechnika.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV
 • Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;
 • Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym
 • Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony
 • Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, co najmniej równoważny z FCE (w przypadku braku stosownego dokumentu przeprowadzona zostanie rozmowa potwierdzająca kwalifikacje językowe).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: kancelaria@ans.pila.pl