Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Instrumentalny
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Zakres obowiązków – pedagog powinien:
• Podnosić swoje kwalifikacje;
• kształcić i wychowywać studentów oraz innych uczestników studiów prowadzonych przez Uczelnię i Wydział;
• uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału;
• uczestniczyć w działalności artystycznej Uczelni i Wydziału;
• nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;
• być członkiem jednej z Katedr działających na terenie UMFC i uczestniczyć w jej pracach;
• uczestniczyć w zebraniach swojej Katedry;
• uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych semestralnych i rocznych wszystkich form studiów funkcjonujących na Wydziale, także egzaminów stażowych;
• uczestniczyć w komisjach egzaminów wstępnych wg powołań określonych przez Dziekana;
• uczestniczyć w przesłuchaniach kwalifikacyjnych do przedsięwzięć artystycznych podejmowanych na Wydziale – według dyspozycji Dziekana;
• uczestniczyć w innych egzaminach wydziałowych – wed

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • Spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 114 i 115 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.); • posiadają stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w specjalności gra na tubie; • wykazują się osięgnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej.
  • Wymagania konkursowe: • Wykonanie przed Komisją programu (ok. 20 minut solo lub z fortepianem); uczelnia nie zapewnia pianisty; • przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ze wskazanym przez UMFC studentem; • odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Mile widziane

  • 5. Mile widziane • wysoki poziom kultury osobistej • umiejętności współpracy ze studentami i pracownikami UMFC • ciekawy i inspirujący sposób prowadzenia zajęć

Zakres obowiązków

  • 4. Zakres obowiązków – pedagog powinien: • Podnosić swoje kwalifikacje; • kształcić i wychowywać studentów oraz innych uczestników studiów prowadzonych przez Uczelnię i Wydział; • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału; • uczestniczyć w działalności artystycznej Uczelni i Wydziału; • nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; • być członkiem jednej z Katedr działających na terenie UMFC i uczestniczyć w jej pracach; • uczestniczyć w zebraniach swojej Katedry; • uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych semestralnych i rocznych wszystkich form studiów funkcjonujących na Wydziale, także egzaminów stażowych; • uczestniczyć w komisjach egzaminów wstępnych wg powołań określonych przez Dziekana; • uczestniczyć w przesłuchaniach kwalifikacyjnych do przedsięwzięć artystycznych podejmowanych na Wydziale – według dyspozycji Dziekana; • uczestniczyć w innych egzaminach wydziałowych - według dyspozycji Dziekana; • przestrzegać tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczyciela akademickiego; • posiadać znajomość Statutu, Regulaminu Pracy i Regulaminu Studiów UMFC w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w ramach struktur Uczelni.

Oferujemy

  • Oferujemy: • pracę w najstarszej uczelni muzycznej w Polsce • współpracę z wszystkimi wydziałami • możliwość kształcenia wpływu na rozwijającą się osobowość artysty • obcowanie ze sztuką

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 2. Wymagane dokumenty: • Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC; • poświadczona kopia uzyskania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka; • pokumentacja przebiegu pracy zawodowej/dydaktycznej – dorobek artystyczny; • kwestionariusz osobowy (zgodny z wzorem UMFC); • curriculum vitae; • oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej); • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Załączniki