Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

W ramach zadań badawczych projektu NCN na tym stanowisku, post-dok będzie prowadził badania naukowe, w szczególności stworzy stanowisko badawcze w trybie in-operando z wykorzystaniem spektrometrii in situ Ramana z trybem pracy zapewniającym efektywną walidację mikrodomen (ang. micronet-u) opartych na MXene, powierzchniowo modyfikowanych substancjami zapewniającymi założoną dla nich funkcjonalność w projekcie. Zadaniem post-doka będzie także udział w przygotowaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianie wyników projektu na konferencjach naukowych.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora uzyskany w jednej z dyscyplin naukowych: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, biotechnologia (lub równoważna), nanotechnologia (lub równoważna) lub dowolny równoważny
 • Znajomość biotechnologii, chemii i inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie nowych trójskładnikowych dwuwymiarowych (2D) związków węglików/azotków lub borków wczesnych metali przejściowych (najkorzystniej faz MXene)
 • Od kandydata oczekuje się doświadczenia w obsłudze spektrometru Ramana (najkorzystniej w trybie in situ).
 • Od kandydata wymagane jest doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu manuskryptów do publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelność naukowa
 • Dyspozycyjność

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy