Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych i rozwojowych oraz kształcenie studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posiadanie certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia instruktora pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych oraz udziału w konferencjach i publikowania wyników badań w czasopismach naukowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym
 • znajomość tematyki związanej z aspektami bezpieczeństwa pracy w górnictwie, prowadzeniem pomiarów i analizą wyników czynników środowiska pracy, udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • znajomość języka polskiego i angielskiego
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zakres obowiązków

 • 1) kształcenie i wychowywanie studentów
 • 2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych
 • 3) udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe
 • 4) udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych
 • 5) udział w pracach organizacyjnych
 • 6) ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • 7) przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Oferujemy

 • 1) pracę na pełny etat
 • 2) stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • 3) możliwość prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń badawczych i specjalistycznego oprogramowania,
 • 4) możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae
 • Podanie o zatrudnienie w przypadku wygrania konkursu skierowane do JM Rektora
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu doktora, magistra/magistra inżyniera
 • autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych, w których kandydat uczestniczył,
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik)
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (załącznik)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik)

Weź udział w rekrutacji