Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 10/2024/NA/WH/IJ

Słowa kluczowe: analiza korpusowa, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie ustne, analiza statystyczna, języki: angielski i francuski

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo,
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie min. C1,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo, w obszarze językoznawstwa korpusowego, tłumaczenie audiowizualnego i tłumaczenia ustnego,
 • doświadczenie w badaniach językoznawczych z wykorzystaniem oprogramowania do badania korpusów,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienia działalności naukowej,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • potwierdzona badaniami znajomość oprogramowania do analiz statystycznych (R lub Statistica),
 • doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych lub innych wydarzeń promujących naukę,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej, w szczególności Moodle i MS Teams,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka polskiego jako języka ojczystego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni w języku obcym,
 • bardzo dobre oceny realizowanych zajęć dydaktycznych w ramach oceny studentów i doktorantów.

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych związanych z tłumaczeniem w obszarze języka angielskiego i języka francuskiego,
 • zrealizowanie tutoringu u eksperta w zakresu tłumaczenia audiowizualnego,
 • doktorat uzyskany w systemie co-tutelle,
 • umiejętność obsługi oprogramowania dostępnego w ramach pakietu MS Office oraz programów do sporządzania napisów do filmu, wspomagających tłumaczenie pisemne oraz ustne, edytorów tekstu,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji